Poukázanie 2% alebo 3% z dane

  • IČO/SID: 42002150
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno/názov: Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici
  • Adresa: Nám. L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica

Podmienky na poukázanie % z dane

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

  • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov,pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach (§ 50 ods. 6 písm. a) a § 52zg ods. 4 ZDP). Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur,ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
  • ak Vám zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukážete potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola Vám zrazená alebo ste nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiadali v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia (§ 50 ods. 6 písm. a) a § 52zg ods. 4 ZDP), t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto      potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnanec, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný zaplatiť aj taký nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur,
  • vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP),
  • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

Ako poukázať % z dane

  • V daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).[nové okno]

  • Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

V daňovom priznaní aj vo vyhlásení je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP).

Tlačivá pre fyzické osoby:

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Tlačivá pre právnické osoby: