Verejné obstarávanie, Výzva k podlimitnej zákazke zadávanej v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) bod 2 postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet Vzdelávanie modernou formou – e Learning.

Úspešným a víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stala spoločnosť ICZ Slovakia, a.s. Trenčín.

Občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici získalo v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, opatrenie „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami“, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Vzdelávanie modernou formou“ vo výške 87.331,60 €. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom projektu Vzdelávanie modernou formou – elektronické vzdelávanie (e-learning) bolo zvýšenie odbornej medicínskej kvalifikácie, podpora komunikačných a jazykových zručností, za účelom zlepšenia služieb poskytovaných žiadateľom. Cieľovou skupinou žiadateľa bol prevažne zdravotnícky personál Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica (zdravotné sestry, lekári, administratívni pracovníci). Hlavné aktivity pre dosiahnutie cieľov boli nasledovné: Vzdelávacie odborné medicínske kurzy, vzdelávacie jazykové kurzy pre komunikáciu so zahraničnými klientmi a štúdium zahraničných periodík, kurzy pre podporu práce s PC, odborné kurzy zamerané na komunikáciu, organizáciu práce.

Miestom realizácie projektu bol Banskobystrický kraj, Banská Bystrica. Dĺžka realizácie projektu bola 10 mesiacov (10/2010 – 7/2011).